© Ekološka kmetija Hornberg - Rogati Hrib Vasja Marinč 2021 - www.kocevska.com
NAZIV AKTIVNOSTI: Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane POVZETEK Kmetija je na javnem razpisu kandidirala z naložbo v nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve in racionalizacije kmetijske proizvodnje. GLAVNE DEJAVNOSTI Kupljena bo balirka za vljaste bale, trosilnik za gnoj in mini bagr za kmetijsko in gozdarsko uporabo. CILJI · posodobitev in ohranjanje obsega kmetijske proizvodnje; · ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela; · zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo živali; · izboljšanje kvalitete pridelane krme; · blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP in amonijaka. PRIČAKOVANI REZULTATI · izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme, izboljšane kvalitete krme za živali; · izboljšanje pogojev za rejo živali – redno oskrbovane in urejene ograje; · zmanjševane emisije TGP in amonijaka zaradi optimalnega raztrosa gnoja. NAZIV AKTIVNOSTI: Izvajanje ukrepa Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13) POVZETEK Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine. CILJI Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). GLAVNE AKTIVNOSTI Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij PRIČAKOVANI REZULTATI Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč. NAZIV AKTIVNOSTI: Izvajanje ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) CILJI Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje PRIČAKOVANI REZULTATI Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJA REJA DOMAČIH ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH ZVERI Operacija »Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je zagotavljanju sobivanja z velikimi zvermi (rjavim medvedoma in volkom) in ohranjanju ugodnega stanja njihovih populacij, kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000. NAZIV AKTIVNOSTI: Izvajanje ukrepa Dobrobit živali (ukrep 14) CILJI Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali. GLAVNE AKTIVNOSTI Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso. PRIČAKOVANI REZULTATI Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. NAZIV AKTIVNOSTI: Izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje (ukrep 11) POVZETEK Podukrep 11.2- Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja CILJI Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja GLAVNE AKTIVNOSTI ves čas trajanja obveznosti moramo izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti moramo program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, uporabiti moramo najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, vsako leto moramo pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in uveljavljamo plačilo za trajno travinje, zato redimo travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje PRIČAKOVANI REZULTATI Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Anja Žagar je prejemnica finančnih sredstev na osnovi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in (oz.) Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).